Kristelig Folkepartis Ungdom

Kristelig Folkepartis UngdomHva mener KrFu om singelpolitikk?

1 Bolig har vært, og er, ELs viktigste sak. I dag har enslige mulighet til å bygge/kjøpe bolig etter loven (Husbanklån), men økonomien stenger døra fordi en konkurrerer i budrunder med par med to inntekter. Hva er deres syn på dette, og har dere tiltak for å gjøre dette markedet mer tilgjengelig for aleneboende?

Svar: For det første må det bygges flere boliger slik at det blir en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, og prisveksten kan avta. KrF har også tatt til orde for å øke likningsverdien på sekundærbolig, for å få ned spekulasjonen på boligmarkedet. I tillegg ønsker vi at Husbanken skal kunne brukes mer aktivt for dem som ikke har anledning til å få lån gjennom vanlig bank.

2 Egenkapital. Myndighetenes krav til økt egenkapital (15 prosent alene er vanskelig å oppfylle. Par med to inntekter må kun svare for 7,5 prosent egenkapital hver. Vi mener aleneboere også bør ha egenkapitalkrav på 7,5 prosent for å komme inn på boligmarkedet. Hva er deres syn på dette?

Svar: Dette har vi ikke diskutert i KrF per nå, og det vil nok være enkelte utfordringer med en slik ordning. KrF er derimot opptatt av å styrke Husbanken og utvide dens lånekapasitet. Husbanken må ikke reduseres til en bank kun for vanskeligstilte, men bør også kunne hjelpe unge og barnefamilier i etableringsfasen. KrF vil opprette en «Leie-før-eie»-ordning under Husbanken for unge førstegangsetablerere der leien til Husbanken fungerer som avdrag på egen bolig, slik at en kan kjøpe ut boligen når en har spart opp egenkapital og kan få lån.

3 Utleieboliger. Konsekvensen av ovennevnte er ofte at aleneboende må leie bolig til de er godt voksne. Leiene er høye, og det er følgelig vanskelig å spare nok til egenkapital. Leiebolig gir heller ikke adgang til boliglån med rentefradrag på skatten. Hva med et skattefradrag for leietagere?

Svar: KrF har ikke gått inn for en slik løsning i dagens program. KrFU har diskutert dette og vil avgjøre om vi ønsker et slikt skattefradrag på vårt landsmøte til høsten. Utfordringen med en slik ordning kan være at leieprisene presses høyere.

4 Avgifter. Kommunale avgifter stipulerer like store fastledd uavhengig av antall personer i husstanden (vann/avløp/renovasjon/strøm). Avgift etter forbruk er mer rettferdig, og også mer miljøvennlig. Noen få kommuner har innført differensierte avgifter. Hva bør gjøres for å motivere flere kommuner til å følge etter?

Svar: Dette er et spørsmål som avgjøres på lokalt nivå, og KrF er positive til en slik ordning. I mange kommuner vil KrF jobbe for dette gjennom de lokale kommunestyrene.

5 NRK-lisensen er under vurdering. Mener dere at avgiften bør differensieres etter inntekt og/eller antall medlemmer i husstanden, slik det for eksempel er gjort i Tyskland og Finland?

Svar: KrF har vært opptatt av at vi må få på plass en ny finansieringsmodell for NRK som også ivaretar en sosial profil i større grad enn i dag. I Stortinget har KrF vært med på å si at en ny ordning bør «ta utgangspunkt i at alle personer over en viss alder med inntekt skal betale bidraget.» I det ligger det implisitt en differensiering på antall voksne i en husstand. De nøyaktige detaljene i en ny modell skal regjeringen komme tilbake til.

 

 

 

 

 

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss