Gaining by sharing - bærekraftige bofellesskap

Gaining by sharing - bærekraftige bofellesskapFlere aleneforeldre, eldre som lever lenger og stadig flere aleneboende: Samfunnet endrer seg - uten at tilbudet på det private boligmarkedet følger med. GbS-modellen legger til rette for et mangfold av mennesker og livssituasjoner. Lav inngangsbillett, fleksible løsninger og ulike leilighetstyper gjør det mulig.

Gaining by Sharing er en modell for bofellesskap, beregnet på det kommersielle boligmarkedet. Modellen er relevant både for utbyggere og for deg som ønsker å bo mer bærekraftig. Bærekraft i følge GbS-modellen omfatter ikke bare fysiske løsninger som arkitektur og infrastruktur. Modellen søker også å ivareta best mulig livskvalitet og sosiale relasjoner hos beboerne. Målet med modellen er å skape sosiale, miljømessige, økonomiske og arkitektoniske gevinster, gjennom fellesskap og deling.

Etableringen av et GbS-bofellesskap starter med at beboerne møtes til workshop. Gjennom brukermedvirkning fra dag én utvikler beboerne sammen de løsningene de trenger og ønsker. Beboerne blir kjent, gruppen blir formet og alle får et eierskap til bofellesskapet helt fra starten av.

 

Hvorfor bofellesskap?

Demografiske samfunnsmønster endres. Eldre har bedre helse og lever lenger enn før, for eksempel. Stadig flere er aleneforeldre eller deltidsforeldre. Andelen enslige hushold øker, samtidig som man vet at god helse og sosial aktivitet henger sammen.

Boligproduksjonen i Norge i dag burde følge disse endringene. I stedet domineres den av et homogent boligspekter, hvor forbrukeren i liten grad er med i utviklingsprosessen. Gaining by Sharing er et svar på endringene og de nye behovene. Modellen åpner for et mangfold av sosiale og fysiske løsninger, hvor det å dele og det å bo sammen med mennesker i ulik alder og livssituasjon oppleves som en gevinst.

Fra ideologi til marked

Å dele bofunksjoner, romareal og fasiliteter knyttet til boligen er ingen ny tanke. Nå ser man imidlertid en fornyet markedsinteresse internasjonalt, med behov for nye boformer og kollektive løsninger. Hvordan passer dette inn i det moderne menneskets livsstil, og hvordan kan det gi miljøgevinst?

Disse spørsmålene er grundig utforsket i studien om bærekraftig boform som er utgangspunkt for Gaining by Sharing. Studien er basert på intervjuer, litteratur og pilotprosjektet Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger. I bunn av modellen ligger et krav om bærekraft i alle aspekter av det å bo: miljømessig, sosialt, økonomisk og arkitektonisk. I tillegg til fokus på energieffektivisering, trenger vi bevissthet om hvordan vi omgås våre ressurser totalt sett. Både som medmennesker og i samspill med våre omgivelser.

Kollektive boformer kan bidra til å spare ressurser i produksjon, drift og bruk av boligene. Gjennom deling av arealer, funksjoner, utstyr og tjenester kan fellesskapet utløse og støtte nye vaner hos hverandre.

Les mer på: http://gainingbysharing.no/

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss