Vedtekter

VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND

Ensliges Forening, stiftet i Oslo, 22. mai 1957.

Endret lørdag 30. mai 2015

 

§ 1     NAVN

Forbundets navn er Ensliges Landsforbund.
Ensliges Landsforbund er et selvstendig rettssubjekt, med underliggende lokalgrupper som en del av organisasjonen.
Ensliges Landsforbund er partipolitisk uavhengig og forbundets arbeid bygger på det kristne kulturgrunnlag.

 

§ 2     FORMÅL

Ensliges Landsforbunds formål er å:
    -    arbeide aktivt for ensliges sosiale, helsemessige og økonomiske rettigheter
    -    fremme enkeltmenneskets verd
    -    skape et miljø for kontakt og fellesskap mellom enkeltmennesker
    -    stimulere enkeltmennesker til samfunnsgagnlig innsats
    -    koordinere og legge til rette aktive lokallag over hele landet

 

§ 3     MEDLEMSKAP

Medlemmer av Ensliges Landsforbund er:
-    Enkeltpersoner med tilknytning til de ulike lokalgruppene
-    Enkeltpersoner kan også være medlem uten direkte tilknytning til lokalgruppene

 

§ 4     STYRENDE ORGANER

Ensliges Landsforbunds styrende organer er:
-     landsmøtet
-     hovedstyret
-     sekretariatet

 

§ 5     LANDSMØTET

1.     Myndighet
Landsmøtet er Ensliges Landsforbunds høyeste myndighet.

2.     Sammensetning
Landsmøtet består av hovedstyrets medlemmer, lokalgruppenes ledere, eventuelt deres stedfortredere, samt delegater fra lokalgruppene valgt på medlemsmøtet eller av lokalgruppenes arbeidsutvalg etter fullmakt.
Antall delegater regnes ut i forhold til antall tilknyttede medlemmer lokalgruppen kan dokumentere pr. 01.november året før landsmøtet, og i henhold til følgende skala:
        •    inntil 100 tilknyttede medlemmer 1 delegat + leder/stedfortreder
        •    fra 101 til 500 tilknyttede medlemmer 2 delegater - ” -
        •    fra 501 til 1500 tilknyttede medlemmer 3 delegater - ” -
        •    fra 1501 til 3000 tilknyttede medlemmer 4 delegater - ” -
        •    over 3000 tilknyttede medlemmer 5 delegater - ” -

Landsmøtet er for øvrig åpent med adgang for alle medlemmer i Ensliges landsforbund. Etter hovedstyrets beslutning kan andre inviteres. Møtet kan etter hovedstyrets beslutning, lukkes. Slik beslutning kan ikke ankes.

3.     Talerett - stemmerett
Alle medlemmer har talerett. Hovedstyrets medlemmer, lokalgruppenes ledere, eventuelt deres stedfortredere, samt delegatene fra lokalgruppene i henhold til ovenstående skala, har stemmerett. Delegater kan eventuelt medbringe 1 fullmakt for å oppfylle antall stemmeberettigete fra sin lokalgruppe. Stemmerett betinges av 3 mndrs. forutgående og sammenhengende medlemskap i Ensliges Landsforbund.

4.     Landsmøter (ordinært)
Ordinært landsmøte holdes hvert annet år innen utgangen av juni måned på det sted hovedstyret bestemmer. Møtet innkalles av hovedstyret med minst 6 – seks - ukers skriftlig varsel. I følge § 5 pkt. 6, siste ledd: Landsmøtet kan ikke behandle andre saker enn dem som er oppført på dagsorden som følger innkallingen til landsmøtet.

Landsmøter (ekstraordinært)
Ekstraordinært landsmøte holdes etter beslutning av hovedstyret eller når minst 1/3 – en tredjedel – av lokalgruppene krever det. Møtet innkalles av hovedstyret med minst 2 – to – ukers varsel, med mindre situasjonen etter hovedstyrets vurdering nødvendiggjør kortere varsel. Hovedstyret bestemmer tid og sted for møtet. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle saker i henhold til fremsatte krav, og som er kunngjort av hovedstyret ved innkallingen til møtet.

Landsmøtet velger selv sin møteleder og protokollfører, etter forslag fra hovedstyret. Protokollen skal underskrives av hovedstyrets leder og to representanter som velges av landsmøtet.

5.     Beslutningsdyktighet
Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede (kfr. denne paragrafs pkt. 3) er til stede, personlig – eller ved stedfortreder /fullmakt. Ingen kan møte med mer enn én fullmakt.

Et vedtak på landsmøtet krever alminnelig flertall (mer enn 50 %) av de avgitte stemmer, såfremt ikke annet følger av disse vedtektene. Ved stemmelikhet skal saken tas opp til ny votering. I tilfelle ny stemmelikhet avgjør hovedstyrets leder - ved dobbeltstemme.

6.     Saker som skal behandles
På ordinært landsmøte skal behandles:
        •    fastsettelse av hovedstyrets beretning for perioden fra forrige landsmøte
        •    fastsettelse av revidert regnskap
        •    saker fremlagt av lokalgruppene
        •    fastsettelse av medlemskontingent
        •    saker fremlagt av enkeltmedlemmer, innsendt via lokalgruppene eller gjennom hovedstyret for de medlemmer som er direkte tilsluttet      
             Ensliges Landsforbund
        •    handlingsplan
        •    budsjett for kommende periode
        •    vedtektsforslag
        •    valg av hovedstyrets leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til hovedstyret
        •    valg av revisor
        •    valg av valgkomité bestående av 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Saker som ønskes behandlet på landsmøter, må være innsendt til hovedstyret innen 15. mars det år landsmøtet holdes, og av hovedstyret være videresendt lokalgruppene innen 6 – seks - uker før landsmøtet. Forslag fra lokalgruppene - til vedtektsendringer - må være tilsendt hovedstyret innen 1. november året før landsmøtet. Forslag fra hovedstyret til endringer i vedtektene skal sendes lokalgruppene innen foregående års utgang.

Landsmøtet kan ikke behandle andre saker enn dem som er oppført på den dagsorden som følger innkallingen til landsmøtet.

 

§ 6     HOVEDSTYRET

Hovedstyret leder, og er ansvarlig for landsforbundets virksomhet.

1.     Sammensetning
Hovedstyret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer og har følgende sammensetning:
    •    styreleder
    •    nestleder
    •    3 styremedlemmer, hvorav leder for lokalgruppen i Oslo er fast medlem
    •    2 varamedlemmer

Styrelederen velges for 4 år om gangen. Nestlederen velges også for 4 år om gangen, men ikke samme år som styrelederen. Begge, ved særskilt valg. De øvrige styremedlemmer velges samlet, også for 4 år. Varamedlemmene velges samlet, for 2 år om gangen. Gjenvalg kan finne sted for inntil 2 perioder. Styreverv, maks 12 år. Varaverv, maks 6 år.

2.     Styremøter

Styremøter holdes når styrelederen eller generalsekretæren/daglig leder finner det nødvendig, eller minst to styremedlemmer forlanger det.
Styrelederen innkaller til styremøtet med minst 2 –to – ukers skriftlig varsel. En sakliste skal følge innkallingen. Det skal føres protokoll fra styremøtet som undertegnes av tilstedeværende styremedlemmer.

3.     Beslutningsdyktighet

Hovedstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av de valgte styremedlemmene, og leder eller nestleder er til stede.
Ved stemmelikhet gjør leder/nestlederens stemme utslaget.

4.     Oppgaver

Hovedstyret ansetter nødvendig sekretær- og kontorhjelp og utarbeider stillingsinstrukser.
Innen hovedstyret nedsettes et arbeidsutvalg som består av leder, nestleder og et styremedlem med varamedlem.
Hovedstyret utarbeider regler for drift av lokalgruppene.
Hovedstyret fremmer forslag til landsmøtet på valg av medlemmer til valgkomité.    

 

§ 7     VALGKOMITÉ

Valgkomitéen består av 2 medlemmer og 1 varamedlem, valgt av landsmøtet, etter forslag fra hovedstyret. Funksjonstiden er 2 år. Gjenvalg kan finne sted for inntil to perioder.
Valgkomitéen avgir innstilling overfor landsmøtet om valg til hovedstyret.

 

§ 8     GENERALSEKRETÆR OG SEKRETARIAT

Ensliges Landsforbund skal ha et sekretariat som fortrinnsvis ledes av en generalsekretær eller daglig leder.
Generalsekretæren eller evt. daglig leder står for den daglige ledelsen av Ensliges Landsforbunds virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg som hovedstyret gir.
Generalsekretæren eller evt. daglig leder deltar på både arbeidsutvalgets og hovedstyrets møter, med tale - og forslagsrett.

 

§ 9     SIGNATUR

Utad forpliktes Ensliges Landsforbund ved underskrift av hovedstyrets leder eller generalsekretær evt. daglig leder.

 

§ 10     REGNSKAPSÅR

Ensliges Landsforbund og de underliggende lokalgruppenes arbeids- og regnskapsår følger kalenderåret.

 

§ 11     KONTINGENT

Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet for landsmøteperioden (2 år). Kontingenten innkreves sentralt. En andel av kontingenten tilbakeføres til lokalgruppene to ganger årlig. Andelens størrelse fastsettes av landsmøtet. Medlemmer uten tilknytning til en lokalgruppe svarer hele kontingenten til Ensliges Landsforbund sentralt. Ved manglende innbetaling av kontingent, opphører medlemskap i Ensliges Landsforbund etter utløpt forfall for 2. gangs purring.

 

§ 12     ENDRING I ORGANISASJONENS VEDTEKTER

Beslutning om å endre vedtektene treffes av landsmøtet med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Forslag fra lokalgruppene – til vedtektsendringer – må være tilsendt hovedstyret innen 1. november året før landsmøtet.

Forslag til vedtektsendringer, må være sendt til lokalgruppene innen 31. desember året før landsmøtet holdes. (Kfr. § 5, pkt. 6)

 

§ 13     UTMELDELSE OG EKSKLUSJON

Medlemmer som selv melder seg ut, strykes umiddelbart. Eventuell innbetalt kontingent refunderes ikke.

Medlemmer som ikke etterlever disse vedtektsbestemmelser eller bryter forbud/påbud truffet av Ensliges Landsforbund, eller for øvrig opptrer illojalt mot forbundet, kan ekskluderes med umiddelbar virkning. Medlemmet skal gis anledning til å uttale seg, før et eksklusjonsvedtak fattes.

Eksklusjon besluttes av hovedstyret. Medlemmet kan klage beslutningen inn for landsmøtet.

Klagen må sendes hovedstyrets leder innen 3 uker etter at vedkommende medlem har mottatt skriftlig underretning om eksklusjonsbeslutningen. Klagen har ikke oppsettende virkning ut over landsmøtets endelige avgjørelse.

 

§ 14     OPPLØSNING

Ensliges Landsforbund kan oppløses bare dersom det vedtas på to påfølgende ordinære landsmøter med minst 3/4 flertall av de avgitte stemmer.

Blir Ensliges Landsforbund oppløst, kan midler bare brukes til de formål som i det vesentlige faller sammen med vedtektenes § 2. Eventuelt kan midlene overdras til en institusjon eller en forening med lignende formål. Det siste landsmøtet velger en avviklingskomité bestående av 5 nåværende eller tidligere hovedstyremedlemmer/ varamedlemmer. Til komiteen knyttes en advokat og en statsautorisert revisor. På det første landsmøtet som vedtar oppløsning, skal det også vedtas et mandat for en slik komité. Komiteen får fullmakt til primært å forberede neste behandling og en styrt avvikling av Ensliges Landsforbund. Sekundært å oppnevne et nytt styre/styremedlemmer, dersom det sittende styre/ styremedlemmer, trekker seg helt eller delvis. Et nytt styre fungerer til første ordinære landsmøte.

 

§ 15     REGLER FOR DRIFT AV LOKALGRUPPER

Hovedstyret utarbeidet regler for drift av lokalgrupper under Ensliges Landsforbund, jfr. § 6 punkt 4. Disse reglene skal legge til rette for økt aktivitet i lokalgruppene. Samtidig skal reglene utformes med sikte på at nye lokalgrupper enkelt kan etableres og driftes.

Vesentlige endringer i reglene bør fremlegges for drøfting på landsmøte før de trer i kraft.

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss