Hvem er enslig?

Enslig er en betegnelse på en sivil status, og betegner en som bor alene og forsørger seg selv. Mange aleneboende har et rikt sosialt liv. Det er en kjensgjerning at noen også kan oppleve ensomhet. Enslig er likevel ikke det samme som ensom!

Enslig
Gruppen "enslige" er alle de som ikke er gift eller samboer. Inn under denne paraplyen hører ugifte, skilte, enker og enkemenn. Også personer som bor sammen med andre enn kjæreste, defineres som enslige, f.eks. søsken og venner som deler hus. 

Ensom
Ensomhet trenger ikke å bety at man faktisk er alene, og er også uavhengig om men er i parfohhold eller ikke. Du kan være alene, uten å være ensom. Du kan være midt blant mange mennesker, men likevel være ensom, fordi du ikke føler tilhørighet til gruppen. Ensomhetsfølelsen kan komme og gå, og kan ha noe med ens livssitasjon å gjøre.

Trivsel og livskvalitet
Enten man er enslig eller ikke, er det mange faktorer som spiller inn på ens livskvalitet. Det er mange ting som er med på å bestemme om man har det bra:

  • å ha en jobb man trives i er viktig for de aller fleste

  • å ha en følelse av at man mestrer sin hverdag og sitt eget liv

  • å ha en følelse at man selv styrer sitt liv og har kontroll over det

  • å føle at man blir tatt på alvor, i jobb- og privat sammenheng.

  • å ha noen som bryr seg om en, og som man selv kan bry seg om

  • å slippe økonomiske bekymringer

  • å holde på med hobbyer og aktiviteter på fritiden

  • å føle glede over å være til

  • andre individuelle forhold

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss