Hvorfor ble EL opprettet?

Hus[1].gifHvorfor ble Ensliges Landsforbund (EL) opprettet?

EL startet opp i 1957, først og fremst for å bedre boligsituasjonen for de enslige.

Etter 2. verdenskrig var boligforholdene vanskelige. Husbanken ble opprettet i 1946, for å gi rimelige lån til boligsøkere.

Men – enslige kunne ikke få husbanklån. Det var forbeholdt par. Enslige skulle bo på hybler. Enten i små hybler hos familier, eller de fikk dårlige hybler på arbeidssteder. De hadde ikke en gang rett til å søke etter bolig på Oslo Leiegårdskontor. (Det var i Oslo og andre større byer at boligsituasjonen var verst.

Dermed gikk Alfhild Brevig, sammen med en del andre sterke kvinner, i gang med å påvirke politikerne til en holdningsendring. I Storting og departement fikk politikerne spørsmål om hvilken rett de hadde til å forskjellsbehandle enslige så grovt. Betalte ikke enslige skatter som andre? Gjorde ikke enslige sin samfunnsplikt som andre? Var ikke enslige en gruppe som hadde rett til samfunnsytelser på lik linje med andre?

Politikerne fikk etter hvert øynene opp for Ensliges Landsforbund, og lyttet til utspill og leste "sinte" avisartikler. Dermed fikk enslige etter som tiden gikk stadig større rettigheter når det gjaldt bolig. Ensliges Landsforbund oppnådde med sitt arbeid på dette området at enslige i perioden fra 1959 og fram til 1979 fikk rett til husbanklån, og på stadig større leiligheter og bolig.

Boligbygging, boligstandard og boligmiljø er derfor også i dag et meget sentralt tema for Ensliges Landsforbund.

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss